Rotary Survey

Ротаричуудын ажил эрхлэлтийн судалгаа

Хамрах хүрээ:
Монголын бүх Ротари клубын гишүүд
Зорилго:
Монгол улсын Ротарийн нийт гишүүдийн ажил, бизнес эрхлэлийг нэгтгэн гаргаж, хэрэгцээтэй мэдээлэл солилцох, дэмжиж ажиллах, дотоод нөөц болоцоогоо ашиглах зорилготой.

30-35 35-45 45-50 50-дээш
Судалгаанд хамрагдсан танд баярлалаа. Мэдээллийн нууцыг чанд хадгална.
Монголын Ротари Мэдээллийн Төв
2015 Rotary International, District 3450, Area 9 & Area 10
Developed by Super Assist Systems LLC